Ako darovať 2%

Zoznam organizácií, ktorým môžete darovať 2%: dve percenta.sk vyhľadávač neziskových organizácií.

Zamestnanci

– Do februára je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

– Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane.

– Z potvrdenia vyrátať  2% zo zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú je možné v prospech prijímateľa poukázať. Avšak suma musí byť minimálne 3,00 EURA.

– Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (je potrebné potvrdenie organizácie pre ktorú bola dobrovoľnícka činnosť vykonaná), môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% zo zaplatenej dane.

– Vyplniť Vyhlásenie (tlačivo daňového úradu), ktoré sa prikladá ako príloha k Potvrdeniu o zaplatení dane. Do vyhlásenia sa dopĺňa suma, ktorú chcete poukázať prijímateľovi

Vyhlásenie spolu s Potvrdením, treba doručiť do 30.04.2022 na daňový úrad podľa adresy bydliska.

Fyzické osoby

Z dane z príjmov fyzickej osoby treba vyrátať  2% – to je maximálna suma, ktorú je možné poukázať v prospech prijímateľa, poukázať je možné aj menej, ako 2%, avšak suma musí byť minimálne 3,00 EURA.

V tlačive daňového priznania pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane pre prijímateľa.

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane,  2% môžu poukázať v prípade, ak do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane poskytla dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

Rodáci rodákom o.z. Adresa: 386, 2331 Rudina, IČO: 52135870, Právna forma: Občianske združenie, IBAN číslo účtu: SK6183300000002901905121 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)