Nájdete nás na telegram odysee

Predovšetkým neškodiť

30. januára 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia a 11. marca 2020 bola organizáciou vyhlásená pandémia COVID – 19. Na Slovensku sa prvý prípad objavil 6. marca 2020…

Vírus sa najčastejšie šíri blízkym fyzickým kontaktom. Šíri sa vzduchom, predovšetkým malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha, kašle, kýcha alebo rozpráva… Toľko v stručnosti z wikipedie

K 31 marcu 2020 bolo na Slovensku evidované jedno úmrtie s ochorením COVID – 19

29 apríla 2020 bola zverejnená randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia, ktorej nadpis a krátku časť použil v októbri prof. Jarčuška v protokole: Diagnostické a terapeutické stratégie zamerané na COVID-19 – prof. MUDr. Jarčuška

Výsledok štúdie: Učinok remdesiviru na skrátenie liečby je štatistický nevýznamný! Podávanie Remdesiviru bolo predčasne ukončené kvôli nežiaducim udalostiam u 12% pacientov… Podávanie placeba bolo predčasne ukončené kvôli nežiaducim udalostiam u 5% pacientov…

23.9.2020 bola spoločnosť Gilead Sciences informovaná o výsledkoch štúdie Solidarity. Štúdia financovaná WHO sa uskutočnila od 22. marca do 4. októbra a zúčastnilo sa jej 11 330 pacientov zo 405 nemocníc v 30 krajinách. Štvrtá najväčšia kontrolovaná štúdia, WHO Solidarity ukázala, že remdesivir neznižuje úmrtnosť ani čas zotavenia pacientov s COVID-19. Pre spoločnosť Gilead a jej antivirotikum Velkury (remdesivir) bol výsledok tejto štúdie krach.

Október bol dobrým mesiacom pre Gilead Sciences, gigantického výrobcu antivirotík so sídlom vo Foster City v Kalifornii.

8.10.2020 spoločnosť Gilead Sciences podpísala dohodu o dodávke svojho lieku remdesivir (Veklury) Európskej únii na liečbu COVID-19 – transakcia môže mať hodnotu viac ako 1 miliardu dolárov. Európska komisia podpísala zmluvu bez toho, aby vedela o rozsiahlej štúdii, ktorá pre spoločnosť Gilead a jej antivirotikm Remdesivir dopadla veľmi zle. „Komisia sa o výsledkoch štúdie Solidarity dozvedela 9. októbra na základe správy [EMA] na stretnutí pracovnej skupiny COVID… „Pred podpisom zmluvy so spoločnosťou Gilead neprebehla žiadna diskusia s WHO o prebiehajúcej štúdii.“.

Keď sa Science (Science je vedecký časopis, ktorý vydáva Americká asociácia pre rozvoj vedy. Patrí medzi popredné svetové vedecké časopisy…) spýtala Gileadu, prečo nezverejnila údaje Solidarity počas rokovaní s Europskou Komisiou, spoločnosť priznala, že koncom septembra dostala od WHO správu, ale uviedla, že bola „veľmi zredigovaná“. WHO tvrdí, že jediné začiernené informácie boli výsledky týkajúce sa iných liekov použitých v štúdii kvôli dohodám o dôvernosti s ich výrobcami…

O dva týždne neskôr, 22. 10.2020, americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil remdesivir na použitie proti COVID – 19 v USA.

Obe rozhodnutia prekvapili vedcov, ktorí pozorne sledovali priebeh klinických skúšok remdesiviru za posledných 6 mesiacov… rozhodnutie FDA aj dohoda s EÚ prišli za nezvyčajných okolností. FDA sa počas tohto obdobia ani raz nestretla a nekonzultovala so skupinou odborníkov Antimicrobial Drugs Advisory Committee (AMDAC), ktorá spája lekárov infekčných chorôb s bioštatistikmi, lekárnikmi a zástupcom spotrebiteľov, aby preskúmali všetky dostupné údaje o experimentálnej liečbe a predložili odporúčania FDA týkajúce sa schvaľovania liekov…

12.10.2020 ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podpísalo Špecifickú zmluvu so zastúpením spoločnosti na území Slovenskej republiky, Gilead Sciences Slovakia s.r.o., ktorou sa
spoločnosť zaviazala k dodaniu 12 000 balení lieku Veklury (Remdesivir)… K tomuto dňu bolo na Slovensku evidovaných 61 úmrtí s ochorením COVID-19

15.10.2020 bola zverejnená najrozsiahlejšia štúdia zameraná na zistenie účinnosti liekov Remdesivir, Hydroxychlorochín, Lopinavir… Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO SOLIDARITY trial results, „Žiadne skúšané liečivo rozhodne neznížilo mortalitu (u neventilovaných pacientov alebo akejkoľvek inej podskupiny vstupných charakteristík), začatie ventilácie alebo dĺžku hospitalizácie“…

20.10.2020 sa objavil dokument Diagnostické a terapeutické stratégie zamerané na COVID-19 – prof. MUDr. Jarčuška – odporúčaná liečba remdesivir. Pritom už boli známe výsledky rozsiahlej štúdie Solidarity. Nemal prof. Jarčuška znalosť o tejto štúdii? Bolo by to dosť zarážajúce, ale minimalne o jednej štúdii, ktorá účinnosť remdesiviru spochybňovala znalosť mal. Z tejto štúdie použil vo svojom protokole len krátku (účelovo?) časť.

Nadpis „Remdesivir u dospelých s ťažkým COVID-19: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia“ graf a „Žiadne špecifické antivírusové liečivo sa nepreukázalo ako účinné pri liečbe pacientov s ťažkým koronavírusovým ochorením 2019 (COVID-19). Remdesivir (GS-5734), …má inhibičné účinky na patogénne zvieracie a ľudské koronavírusy, vrátane koronavírusu… (SARS-CoV-2) in vitro (v skúmavke) a inhibuje koronavírus respiračného syndrómu na Blízkom východe, SARS-CoV -1 a replikácia SARS-CoV-2 na zvieracích modeloch.“ dáva pocit dôvery v účinnosť Remdesiviru

Prof. Jarčuška vynechal to HLAVNÉ, výsledok štúdie: Účinok Remdesiviru na skrátenie liečby je štatistický nevýznamný. Vynechal aj to kde sa píše o vedľajších účinkoch, ktoré tvorili 66%, vrátane toho, že 18tim percentám ľudí bolo podávanie Remdesiviru zastavané kvôli závažným nežiaducim účinkom…

Ďalšia štúdia ktorej časť prof. Jarčuška uviedol v dokumente spoločne s grafom. Časť, kde je zverejnené financovanie – financoval výrobca Remdesiviru spoločnosť Gilead (od tejto spoločnosti dokonca Prof. Jarčuška v minulosti poberal finančné dary) nezverejnil.

Ani to, že štúdia bola prevedená len na 61 pacientoch s diagnostikovaným ochorením covid 19. Údaje boli analyzované len z 53 pacientov, zlepšenie stavu bolo pozorované u 36 (68%) pacientoch.

32 pacientov (60 % pacientov) hlásilo nežiaduce účinky, ako zvýšené pečeňové enzýmy, hnačka, vyrážka, porucha funkcie obličiek a  zníženie krvného tlaku. 12 pacientov (23 % pacientov) malo závažné nežiaduce účinky ako syndróm dysfunkcie viacerých orgánov, septický šok, akútne poškodenie obličiek a zníženie krvného tlaku.

Tak závažný údaj, ako vzájomné pôsobenie Remdesiviru s inými súbežne podávanými liekmi? To nepozná ani výrobca nakoľko to netestoval. Starší slovenskí pacienti bežne užívajú aj desať liekov, ak bol takémuto pacientovi v prípade hospitalizácie nasadený remdesivir?? 

Ďalšia štúdia uvedená v protokole (tlačová správa zverejnená 29 apríla 2020 a už 1 mája dostal remdesivir od FDA povolenie na núdzové použitie) bola sponzorovaná a primárne financovaná NIAID, National Institutes of Health (NIH), riaditeľ NIAID Dr. Fauci. V správe sa uvádza: Tí, ktorí dostávali remdesivir, mali strednú dobu zotavenia 11 dní v porovnaní s 15 dňami u tých, ktorí dostávali placebo, odhady úmrtnosti 8 % pri remdesivire a 11,6 % pri placebe…. V štúdii sa uvádza, že remdesivir môže byt účinný na mierne ochorenie COVID-19, ale nie je na ťažké ochorenie v porovnaní s placebom… nie sú dostatočne preskúmané vedľajšie účinky a ich závažnosť. Neskoršie a rozsiahlejšie štúdie prínos remdesiviru na skrátenie hospitalizácie, či zníženie miery úmrtnosti nepreukázali. Liečba remdesivirom cca 2000€ pacient, pritom sú vypracované liečebné protokoly, ktorých účinnosť v liečbe ochorenia COVID-19 je ďaleko účinnejšia a cenovo neporovnateľne menej nákladná!!

26.10.2020 bol zverejnený spomínaný „Terapeutický manažment pacientov s COVID-19” V dokumente sa odporúča: pacientov ktorí nie sú hospitalizovaní nechať bez antivírusovej alebo imunomodulačnej – imunitu upravujúca – posilňujúca liečba. Pacienti si buď poradili sami, zomreli, alebo boli hospitalizovaní. Odporúčaná liečba Remdesivir.

Je nepochopiteľné, že poradca premiéra a hlavný konzultant k liečebným a preventívnym protokolom prof. Jarčuška po všetkých informáciach, ktoré mal, pripustil aby bol takýto protokol uverejnený. Protokol sa na stránke MZSR už nenachádza.

K 26.10.2020 bolo na Slovensku evidovaných 165 úmrtí s ochorením COVID – 19

31.10. 2020 počas chrípkového obdobia bola na občanoch Slovenskej republiky vykonaná štúdia – celoplošné testovanie. K tomuto dňu bolo na Slovensku evidovaných 219 úmrtí s ochorením COVID – 19. Vírusy a nielen COVID-19 sa šíria blízkym fyzickým kontaktom, vzduchom, malými kvapôčkami alebo aerosólmi, keď infikovaná osoba dýcha, kašle, kýcha alebo rozpráva s predmetov…

14. 11. 2020 poslal MUDr. Juraj Mesík ministerstvu zdravotníctva SR „Návrh opatrení na zníženie zdravotných a ekonomických dopadov pandémie COVID 19“, v ktorom poukazuje na výsledky štúdii z ktorých vyplýva, že remdesivir nemá vplyv na skrátenie liečby hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19… Odporúča napr. umožniť na Slovensku ambulantnú liečbu pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 podľa protokolu McCullough et al., informovať o nej ambulantných lekárov… Nestalo sa!

20. 11. 2020 vydala WHO na základe vykonanej štúdie z 15 októbra odporúčanie: používanie remdesiviru u hospitalizovaných pacientov bez ohľadu na závažnosť ochorenia neodporúča… neexistujú dôkazy o tom, že by remdesivir u týchto pacientov zlepšoval prežívanie a iné výsledky… Na Slovensku sa aj naďalej používal

31.3. 2021 bolo na Slovensku evidovaných už 9719 úmrtí s ochorením COVID-19

V Júli 2021 boli zverejnené výsledky kohortovej štúdie zameranej na skrátenie hospitalizácie a zvýšenie prežitia pacienta pomocou liečby remdesivirom.

Bola vykonaná na 5898 dospelých pacientoch prijatých do 123 nemocníc s laboratórne potvrdeným ochorením COVID – 19.

Liečba remdesivirom nieže skracovala, ale predlžovala hospitalizáciu a na zvýšenie prežitia pacienta nemala vplyv…

Štúdia potvrdila to, čo bolo známe už zo štúdie z konca apríla 2020 a z rozsiahlej štúdie Solidarity zo začiatku októbra 2020.

14 septembra 2021 bola zverejnená ďalšia štúdia vykonaná na 48 miestach v Európe, medzi 22. marcom 2020 a 21. januárom 2021 do ktorej bolo zaradených 857 účastníkov. „Nepozoroval sa žiadny klinický prínos z použitia remdesiviru u pacientov, ktorí boli prijatí do nemocnice pre COVID-19, boli symptomatickí dlhšie ako 7 dní a potrebovali kyslíkovú podporu.“

Remdesivir nevykazuje žiadny antivírusový účinok proti Covidu: štúdia

Spoločnosť Gilead to nevzdáva, na základe štúdie ktorú financoval Gilead Sciences, Vedúci štúdie: Gilead Sciences… Európska komisia rozširuje indikáciu lieku Veklury (Remdesivir) na ambulantnú liečbu dospelých, ktorí neužívajú doplnkový kyslík a považujú sa za vysoké riziko progresie ochorenia COVID-19 (Rizikom rýchleho progresu ochorenia je kto? Podľa súčasnej situácie všetci tí, ktorým bol PCR testom potvrdený COVID-19. Kto to určí na Slovensku? Prof. Jarčuška?)

„Európska komisia (EK) schválila zmenu podmienečného povolenia na uvedenie lieku Veklury ® (remdesivir) na trh tak, aby zahŕňala dospelých ktorí nepotrebujú doplnkový kyslík a sú vystavení zvýšenému riziku progresie do závažného ochorenia COVID-19.“

„Rýchle konanie Európskej komisie je dôkazom potreby účinnej liečby, ktorú možno použiť skôr v priebehu choroby na pomoc ľuďom s COVID-19 v celej Európe,“ povedal Merdad Parsey, MD, Ph.D., Chief. Lekársky dôstojník, Gilead Sciences.

A znova, tak závažný údaj, ako vzájomné pôsobenie remdesiviru s inými súbežne podávanými liekmi sa neskúmal!!

Richard Peto, oxfordský štatistik a epidemiológ, ktorý pomohol navrhnúť globálnu randomizovanú kontrolnú štúdiu Solidarity„Gilead a FDA nás akosi vmanévrovali do pozície, v ktorej sa od nás žiada, aby sme sa pokúsili dokázať, že remdesivir nerobí nič, namiesto toho, aby sme sa pýtali zvyčajným spôsobom, ktorým je: ‚Môžu výrobcovia dokázať, že niečo robí?“

Mali by sme mať na pamäti slova predsedníčky EK Von der Leyen. V liste Cyperčanke Stelle Kyriakides (komisárka pre zdravie) v prvom rade uviedla, že by mala podporovať farmaceutický priemysel.

Stella Kyriakides bola roky predsedníčkou Európa Donna. Európa dona je aliancia proti rakovine prsníka. Tieto organizácie sú finančne závislé na farmaceutických firmách. Platy, cestovné, konferencie všetko platia veľkí výrobcovia vakcín, ako Pfizer, AstraZeneca, Roche, GSK, Johnson& Johnson… Podporujú alianciu proti rakovine – predávali lieky, produkty, ktoré rakovinu vyvolávali za čo zaplatili aj miliardové pokuty. Kauzy farmafiriem: www.drugwatch.com www.justice.gov

Súhrn

31 marca 2020 na Slovensku evidované jedno úmrtie s ochorením COVID – 19

29 apríla 2020 na Slovensku evidovaných 22 úmrtí s ochorením COVID – 19. Tento dátum bola zverejnená randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia, ktorej výsledok bol: Učinok remdesiviru na skrátenie liečby je štatistický nevýznamný…

12.10.2020 na Slovensku bolo evidovaných 61 úmrtí s ochorením COVID – 19. MZSR podpísalo so spoločnosťou Gilead zmluvu na nákup remdesiviru

15.10.2020 na Slovensku bolo evidovaných 92 úmrtí s ochorením COVID – 19. Boli zverejnené výsledky rozsiahlej štúdie Solidarity: Remdesivir neznižuje úmrtnosť ani čas zotavenia pacientov s COVID-19…

26.10.2020 na Slovensku bolo evidovaných165 úmrtí s ochorením COVID – 19. Na stránke MZSR bol zverejnený „Terapeutický manažment pacientov s COVID-19” V dokumente sa odporúča: pacientov ktorí nie sú hospitalizovaní nechať bez antivírusovej alebo imunomodulačnej – imunitu upravujúca – posilňujúca liečba… Odporúčaná liečba remdesivir…

31.10. 2020 na Slovensku evidovaných 219 úmrtí s ochorením COVID – 19. Počas chrípkového obdobia bola na občanoch Slovenskej republiky vykonaná štúdia – celoplošné testovanie.

31.3. 2021 na Slovensku bolo evidovaných 9719 úmrtí s ochorením COVID – 19

Predovšetkým neškodiť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Releated

Počet prípadov rakoviny je na vzostupe, môže to byť ešte horšie?

Množia sa prípady náhleho vzniku rakoviny, ktorá sa začala nazývať turborakovina – náhly výskyt rakoviny s rýchlym postupom, či už u zdravých ľudí alebo ľudí, ktorý sa z rakoviny vyliečil a nečakane sa im vrátila. Spája sa to s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Zdanlivo nesúvisiaca štúdia poukázala na niečo mimoriadne. Päťtýždňové myší, boli použité na experiment zameraný na vytvorenie myšieho […]

Prelomové rozhodnutie: Sudca rozhodol, že výrobca Remdesiviru nie je chránený zákonom

V prelomovom rozhodnutí sudca v Michigane rozhodol, že výrobca liekov a nemocnica nie sú chránení zákonom PREP-Act. Zákon PREP-Act chráni výrobcov, nemocnice, lekárov v čase mimoriadnej situácie pred zodpovednosťou v prípade, ak podaním liečiva dôjde k zdravotnej ujme.   Tento prípad otvára priestor pre ďalšie žaloby týkajúce sa zdravotnej ujmy vzniknutej po podaní Remdesiviru. Kauza sa týka muža, […]