Zeolit

Názov „zeolit“ pochádza z gréckych slov „zeo“ (na varenie) a „litos“ (kameň),  je to prírodná hornina s výnimočnými vlastnosťami. Jeho výnimočná štruktúra má schopnosť absorbovať toxíny, ťažké kovy, rádioaktivitu… z atmosféry, prostredia i ľudského tela. Zeolit – klinoptilolit je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka na humánne použitie. Môže sa používať pri liečbe a rehabilitáciách pacientov s rôznymi chorobami, ako sú kosti, kĺby, rakovina…

Jedným z najznámejších účinkov zeolitov je detoxikácia, ktorá je mimoriadne dôležitá pre elimináciu škodlivých látok z tela.

Pre detoxikáciu sú dôležité dve vlastnosti zeolitov: iónová výmena a adsorpčná kapacita. Vďaka tomu zeolity účinne adsorbujú ťažké kovy, ako je olovo, hliník, arzén, kadmium a amoniak , ako aj toxické produkty, ako sú fenoly, pesticídy, mykotoxíny. Tieto faktory môžu zvýšiť koncentráciu voľných radikálov v tele, ktoré môžu poškodiť orgány vrátane mozgu, pečene, obličiek a čriev. Zeolity neutralizujú voľné radikály tak, že ich zachytia vo svojej komplexnej štruktúre, ktorá ich potom chemicky inaktivuje… Adsorpcia: pohlcovanie plynnej alebo kvapalnej látky povrchovou vrstvou inej látky. Inaktivácia: uvedenie do nečinného stavu.

Imunostimulačný účinok

Pri klinických štúdiách bola podávaním Zeolit – klinoptilolitu preukázaná úprava imunitnej odpovede.  Bola pozorovaná zvýšená produkcia B-lymfocytov a imunoglobulínu…

Lymfocyt

B-lymfocyty vyvolávajú protilátkovú obranu. Vytvárajú protilátky bielkovinového charakteru imunoglobuliny.  T-lymfocyty vykonávajú bunkovú obranu. Rozoznávajú cudzie bunky a produkciou cytotoxických látok ich ničia…  

Imunoglobulín je veľký proteín tvaru Y produkovaný efektorovými B-lymfocytmi ako humorálna súčasť imunitného systému. Ich funkciou je identifikácia, opsonizácia (označenie) a neutralizácia cudzích elementov v tele (vírusy, baktérie…)

Väzba histamínu

Niektoré štúdie poskytujú dôkaz o tom, že zeolity môžu viazať histamín a serotonín v tráviacej sústave, čím znižujú negatívne účinky exogénnych (vzniknutý z vonkajších príčin) faktorov, ako sú alkohol a agresívne drogy. Preto sa vlastnosť zeolitu viazať histamín môže využiť nielen na elimináciu negatívnych príznakov konzumácie alkoholu, ale aj na ďalšie problémy, ako sú napríklad negatívne účinky chemoterapie a rádioterapie na pacientov s rakovinou.

Toxické riziká a nepriaznivé účinky protirakovinových liekov na zdravé tkanivá obmedzujú ich široké klinické použitie. Nízka toxicita zeolitov, celkovo ich špecifická štruktúra robí z nich vhodné nosiče liekov s pomalým uvoľňovaním. Boli zaznamenané pozitívne účinky zeolitov naplnených protirakovinovým liečivom doxorubicín, in vivo. Vďaka pomalému uvoľňovaniu liečiva bola dosiahnutá účinná liečba bez systémovej toxicity organizmu. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/chem-2018-0001/html https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12820427/

Antivírusové vlastnosti

Zeolit s obsahom striebra a mede vykazoval antivírusové aktivity. Antivírusové vlastnosti práškov zeolitu upravených s kovovými iónmi sa hodnotili pomocou ľudského koronavírusu 229E, vírusu mačacej infekčnej peritonitídy (FIPV) a mačacieho kalicivírusu F-9. Zeolity obsahujúce striebro a meď v suspenzii (zmes jemne rozptýlených nerozpustných tuhých čiastočiek v kvapaline) spôsobili významnú elimináciu koronavírusu 229E už po 1 h. Kombinácia striebro a meď priniesla redukciu koronavírusu do 24 hodín.  Zeolit s obsahom striebra a mede v suspenzii bol účinný proti všetkým trom testovaným vírusom, čo naznačuje, že môže byť účinný aj proti príbuzným patogénom ako koronavírus SARS, ľudský norovírus … Za zmienku stojí, že bol účinný proti obaleným aj neobaleným vírusom…

Zeolit, nový kompozitný povlak

Charakterizácia nového kompozitného povlaku zeolit-hydroxyapatit na titánových zliatinách a nehrdzavejúcej oceli. Zeolit-hydroxyapatitový povlak je superhydrofilný a prekonáva najmodernejšie zliatiny Ti6Al4V v testoch odolnosti proti korózii v agresívnych jamkových NaCl médiách, fosfátovom tlmivom roztoku s BSA proteínom, ako aj vo vysoko komplexných bunkových kultivačných médiách DMEM. Kompozitný povlak tiež eliminuje nesúlad modulu pružnosti medzi povlakom a kosťou. Kompozitný povlak má navyše osteokonduktívny a osteoinduktívny účinok na hFOB, čo naznačuje, že môže zvýšiť osteointegráciu implantátov a urýchliť zotavenie po chirurgickom zákroku, a tým znížiť potrebu opakovaných operácií výmeny implantátu. Nahradenie titánu oceľou potiahnutou zeolitom-hydroxyapatitom môže tiež významne znížiť náklady na implantát a zlepšiť životnosť implantátu...

Naše krásne Slovensko je bohaté nielen na obrovské množstvo prírodných zdraviu prospešných minerálnych prameňov, ale ja na nerasty svetového významu, medzi ktoré sa radí aj Zeolit – klinoptilolit. Nálezisko sa nachádza na východe Slovenska v lokalite Nižný Hrabovec. Veľkosť a čistota klinoptilolitu ho radí medzi svetové top náleziska. Žiaľ tak, ako mnoho iného aj štátny podnik pod ktoré toto nálezisko spadalo, podľahol bezhraničnej chamtivosti a bol sprivatizovaný. V roku 1995 bol štátny podnik ZEOCEM BYSTRÉ, š.p. Bystré zaradený do tzv. druhej vlny kupónovej privatizácie.

Zeolit vyťažený na Slovensku – spracovaný v Spojenom Kráľovstve. Kúpiť ho môžete aj tu: ZEOLITE CLINOPTILOLITE